Mạng FPT không vào trực tiếp được?, hãy vào https://sangtacvietfpt.com/

Hồng Lâu
Hiển Thánh Nhất Trọng
Tốc độ tu luyện: +40 tu vi/phút
Đang bế quan
Xem bình luận Xem truyện nhúng

TIỂU SỬ
TRUYỀN THUYẾT
Đã đọc5347 Chương truyện
Đã tu luyện80927 phút
Đã bình luận5728 lần
NỘI TÌNH
Tu vi
1997879/2000000

Căn cơ
2/10000

Lực tay 19977 vạn cân
Phòng ngự 9988 vạn cân
Huyết khí 199768 vạn điểm
Tốc độ 1413
Tinh thần lực 8605 dặm
Vận khí 1
KHAI SINH
2020-09-17 15:46:04
TÚI TRỮ VẬT
Trung Phẩm Tẩy Tủy Đan
Cấp: 3
Tẩy Tủy Đan, loại đan được thường nhe thấy, sử dụng bồi bổ 300 căn cơ. Khi căn cơ vượt mức lịch luyện sẽ không nhận thêm căn cơ.
Hạ Phẩm Tụ Khí Đan
Cấp: 2
Tụ Khí Đan là nhất bình thường đan được, chứa bàng bạc linh khí, sử dụng tăng 10 tu vi.
Hạ Phẩm Tụ Linh Đan
Cấp: 2
Tụ Linh Đan là đan dược yêu thích của võ giả, sử dụng tăng 4% tốc độ hấp thu linh khí.
Hạ Phẩm Tẩy Tủy Đan
Cấp: 2
Tẩy Tủy Đan, loại đan được thường nhe thấy, sử dụng bồi bổ 200 căn cơ. Khi căn cơ vượt mức lịch luyện sẽ không nhận thêm căn cơ.
Trung Phẩm Linh Thạch
Cấp: 39
Linh thạch sinh sản trong tự nhiên, hấp thu có thể tăng cường 390 tu vi.
Hạ Phẩm Tẩy Tủy Đan
Cấp: 2
Tẩy Tủy Đan, loại đan được thường nhe thấy, sử dụng bồi bổ 200 căn cơ. Khi căn cơ vượt mức lịch luyện sẽ không nhận thêm căn cơ.
Tàn quyển
Cấp: 1
Vip Phi Lô đã tìm thấy tàn quyển này, hẳn là một phần tuyệt thế bí pháp?
Tác dụng: dùng làm kinh nghiệm lĩnh ngộ cho công pháp khác. Thăng cấp tàn quyển sẽ không tăng thuộc tính.
Trung Phẩm Linh Thạch
Cấp: 52
Linh thạch sinh sản trong tự nhiên, hấp thu có thể tăng cường 520 tu vi.
Trung Phẩm Linh Thạch
Cấp: 9
Linh thạch sinh sản trong tự nhiên, hấp thu có thể tăng cường 90 tu vi.
Lệnh Bài Uy Vọng
Cấp: 1
Lệnh bài thu được trong lúc lịch luyện, sử dụng gia tăng 1 điểm kinh nghiệm thế lực và nhận 100 kim tệ.
Trung Phẩm Linh Thạch
Cấp: 68
Linh thạch sinh sản trong tự nhiên, hấp thu có thể tăng cường 680 tu vi.
Lệnh Bài Uy Vọng
Cấp: 1
Lệnh bài thu được trong lúc lịch luyện, sử dụng gia tăng 1 điểm kinh nghiệm thế lực và nhận 100 kim tệ.
Lệnh Bài Uy Vọng
Cấp: 1
Lệnh bài thu được trong lúc lịch luyện, sử dụng gia tăng 1 điểm kinh nghiệm thế lực và nhận 100 kim tệ.
Thiệp Bìa Mừng 2023
Cấp: 6
Chúc mừng năm mới 2023
Sử dụng kích hoạt hiệu ứng vật phẩm.
Cực Phẩm Linh Thạch
Cấp: 400
Linh thạch sinh sản trong tự nhiên, hấp thu có thể tăng cường 10800 tu vi.

ĐANG KÍCH HOẠT


BÌNH LUẬN

www.lauramariehenion.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ